Feltételek

I. Kellék-és termékszavatosságra, jótállásra vonatkozó feltételek

A megvásárolt termékre a Vállalkozás a Polgári Törvénykönyv alapján kellék-és termékszavatosságot vállal.

Egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási igény érvényesíthető.

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági igényével?

Ön a Kereskedő hibás teljesítése (minőségi kifogással érintett termék) esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérheti a minőségi kifogással érintett termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára másik kellékszavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az Ön által vásárolt termék(ek) vételárának arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat (azaz visszaküldi a terméket és visszakapja annak vételárát.) A termék jelentéktelen hibája miatt azonban elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági igényéről egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (azaz kettő) hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől (azaz az adásvétel létrejöttétől) számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Vállalkozással/Kereskedővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét, akitől a terméket vásárolta.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 (azaz hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a RBV IT&IMAGE SYSTEMS S.R.L.  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés (az adásvétel létrejöttének) időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja; hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet! Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben érvényesíthet Ön jótállási igényt a vásárolt termékkel összefüggésben?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a RBV IT&IMAGE SYSTEMS S.R.L. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Tartós fogyasztási cikkek esetén a kötelező jótállási idő 1 év, a Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozóan.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.RBV IT&IMAGE SYSTEMS S.R.L.

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK


Ez az oldal tájékoztatja Önt a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó irányelveinkről, amikor a Szolgáltatást használja, és az ezekhez az adatokhoz társított lehetőségeiről.

Az Ön adatait felhasználjuk a Szolgáltatás nyújtására és fejlesztésére. A Szolgáltatás használatával Ön beleegyezik abba, hogy információkat gyűjt és felhasznál ezen irányelvnek megfelelően. Hacsak a jelen Adatvédelmi Szabályzat másképp nem rendelkezik, az Adatvédelmi irányelvekben használt kifejezéseknek ugyanaz a jelentése, mint a Felhasználási Feltételeinkben, amely elérhető a www. digitalkeycodes.hu oldalon.

Információgyűjtés és felhasználás

Különböző típusú információkat gyűjtünk különböző célokra, hogy szolgáltatást nyújthassunk és javítsuk az Ön számára.

Az összegyűjtött adatok típusai

Személyes adatok

Szolgáltatásunk használata közben felkérhetjük Önt, hogy adjon meg nekünk bizonyos személyes azonosítási információkat, amelyek felhasználhatók az Önnel való kapcsolatfelvételhez vagy azonosításhoz (“Személyes adatok”). A személyesen azonosítható információk magukban foglalhatják, de nem korlátozódnak ezekre:

Email cím

Keresztnév és vezetéknév

Cím, állam, tartomány, irányítószám, város

Sütik és használati adatok

Használati adatok

Információkat is gyűjthetünk a Szolgáltatás elérésének és használatának módjáról (“Használati adatok”). Ezek a használati adatok tartalmazhatnak olyan információkat, mint például a számítógép Internet Protokoll címe (pl. IP cím), böngésző típusa, böngésző verziója, Szolgáltatásunk oldalai, amelyet meglátogatott, látogatásának ideje és dátuma, az ezeken az oldalakon töltött idő, egyedi eszköz-azonosítók és egyéb diagnosztikai adatok.

Követési és sütik adatai

Sütiket és hasonló nyomkövető technológiákat használunk a Szolgáltatásunk tevékenységének nyomon követésére és bizonyos információk tárolására.

A sütik kis mennyiségű adatot tartalmazó fájlok, amelyek névtelen egyedi azonosítót tartalmazhatnak. A cookie-kat a böngésző egy webhelyről küldi el, és az eszközén tárolja. Az alkalmazott nyomkövető technológiák a jelek, címkék és szkriptek is az információk gyűjtésére és nyomon követésére, valamint a szolgáltatásunk fejlesztésére és elemzésére.

Utasíthatja böngészőjét, hogy utasítsa el az összes sütik használatát, vagy jelezze, hogy mikor küldik a sütiket. Ha azonban nem fogadja el a sütik használatát, akkor előfordulhat, hogy a Szolgáltatás bizonyos részeit nem tudja használni.

Példák az általunk használt sütikre:

Munkamenet sütik. Szolgáltatásunk működéséhez Session Cookies-eket használunk.

Preferencia sütik. A Preferencia cookie-kat használjuk, hogy emlékezzünk a beállításokra és a különféle beállításokra.

Biztonsági sütik. Biztonsági célokra biztonsági sütiket használunk.

Az adatok felhasználása

A RBV IT & IMAGE SYSTEMS SRL az összegyűjtött adatokat különféle célokra használja:

A Szolgáltatás nyújtása és fenntartása

Értesítés a Szolgáltatásunk változásairól

Annak lehetővé tétele, hogy részt vegyen a szolgáltatásunk interaktív szolgáltatásaiban, amikor ezt választja

Ügyfélszolgálat és támogatás nyújtása

Annak elemzése vagy értékes információk szolgáltatása a szolgáltatás javítása érdekében

A szolgáltatás igénybevételének ellenőrzése

Technikai problémák észlelése, megelőzése és kezelése

Adatátadás

Az Ön adatait, beleértve a Személyes adatokat, átviheti – és az számítógépeken tárolhatja – az Ön államán, tartományán, országán vagy más kormányzati joghatóságon kívüli számítógépeken, ahol az adatvédelmi törvények eltérhetnek az Ön joghatóságaitól.

Ha Horvátországon kívül helyezkedik el, és információt szándékozik adni nekünk, kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatokat, beleértve a Személyes adatokat is, Horvátországba továbbítjuk és ott dolgozzuk fel.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat hozzájárulása és az ilyen információk benyújtása azt jelenti, hogy beleegyezik abba az átruházásba.

A RBV IT & IMAGE SYSTEMS SRL minden ésszerűen szükséges lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy adatait biztonságosan és a jelen adatvédelmi irányelvekkel összhangban kezeljék, és a személyes adatait egyetlen szervezetre vagy országra sem továbbítják, kivéve ha megfelelő ellenőrzések vannak érvényben. beleértve az Ön adatainak és más személyes információk biztonságát.

Az adatok nyilvánosságra hozatala

Jogi követelmények

A RBV IT & IMAGE SYSTEMS SRL jóhiszeműen nyilvánosságra hozhatja személyes adatait, hogy az ilyen intézkedésekre szükség van:

Jogi kötelezettség betartása

A RBV IT & IMAGE SYSTEMS SRL. Jogainak vagy tulajdonának védelme és védelme

A Szolgáltatással kapcsolatos esetleges szabálysértések megelőzése vagy kivizsgálása

A Szolgáltatás felhasználói vagy a nyilvánosság személyes biztonságának védelme érdekében

A jogi felelősség elleni védelem

Az adatok biztonsága

Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, de ne feledje, hogy az interneten keresztüli továbbítás vagy az elektronikus tárolás egyik módja sem 100% -ban biztonságos. Miközben igyekszünk kereskedelmi szempontból elfogadható eszközöket felhasználni személyes adatainak védelmére, nem garantálhatjuk azok abszolút biztonságát.

Szolgáltatók

Külső társaságokat és magánszemélyeket alkalmazhatunk szolgáltatásunk (“Szolgáltatók”) megkönnyítésére, a Szolgáltatás nyújtására a nevünkben, a Szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatások nyújtására vagy a szolgáltatásunk felhasználásának elemzéséhez.

Ezeknek a harmadik feleknek az Ön személyes adataihoz csak azért kell hozzáférniük, hogy ezeket a feladatokat a nevünkben elvégezzük, és kötelesek nem nyilvánosságra hozni, vagy más célra felhasználni őket.

Analitika

Szolgáltatásainkat figyelmen kívül hagyhatjuk és elemzhetjük harmadik fél szolgáltatóitól is.

A Google Analytics

A Google Analytics egy webes elemző szolgáltatás, amelyet a Google kínál, és amely nyomon követi és beszámolja a webhely forgalmát. A Google a gyűjtött adatokat szolgáltatásaink nyomon követésére és figyelemmel kísérésére használja. Ezeket az adatokat megosztják más Google-szolgáltatásokkal. A Google felhasználhatja az összegyűjtött adatokat saját hirdetési hálózata hirdetéseinek kontextualizálására és személyre szabására.

A Google Analytics leiratkozási böngésző kiegészítőjének telepítésével leiratkozhat, ha a Szolgáltatással kapcsolatos tevékenységeit elérhetővé teszi a Google Analytics számára. A kiegészítő megakadályozza a Google Analytics JavaScriptet (ga.js, analytics.js és dc.js) abban, hogy megosszák a Google Analytics szolgáltatással a látogatásokkal kapcsolatos információkat.

A Google adatvédelmi gyakorlatáról további információt a Google Adatvédelem és Feltételek weboldalon talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Linkek más webhelyekhez

Szolgáltatásunk tartalmazhat linkeket más webhelyekre, amelyeket nem mi üzemeltetünk. Ha rákattint egy harmadik fél linkjére, akkor arra a webhelyre kerül. Erősen javasoljuk, hogy olvassa el minden látogatott webhely adatvédelmi irányelveit.

Nincsenek ellenőrzéseink és nem vállalunk felelősséget semmiféle harmadik fél webhelyének vagy szolgáltatásának tartalmáért, adatvédelmi politikáért vagy gyakorlatáért.

Gyermekek adatvédelme

Szolgáltatásunk nem szól 18 év alatti személyekkel (“Gyerekek”).

18 éven aluli személytől nem gyűjtünk tudatosan azonosítható információkat. Ha Ön szülő vagy gyám, és tudja, hogy gyermekei személyes adatokat szolgáltattak nekünk, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha tudomásunkba veszi, hogy a szülők hozzájárulásának ellenőrzése nélkül gyűjtöttünk gyermekektől személyes adatokat, megtesszük az információkat kiszolgálóinkról.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat változásai

Időről időre frissíthetjük adatvédelmi irányelveinket. A változásokról az új adatvédelmi irányelvek ezen az oldalon történő közzétételével értesítjük Önt.

A változás hatálybalépése előtt e-mailben és / vagy a szolgáltatásunkról szóló híres értesítéssel értesítjük Önt, és frissítjük a jelen Adatvédelmi Szabályzat tetején található „hatálybalépés dátumát”.

Javasoljuk, hogy rendszeresen vizsgálja felül ezt az adatvédelmi irányelvet a változások esetére. A jelen Adatvédelmi Szabályzat módosításai akkor lépnek hatályba, ha erre az oldalra közzéteszik.

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van ezzel az adatvédelmi politikával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben: office@digitalkeycodes.hu